Welkom bij AVB vertalingen

Privacyverklaring

AVB Vertalingen hecht veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel de verwerking plaatsvindt, hoe wij uw veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en wat uw rechten als betrokkene zijn.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen voor verschillende verwerkingsdoeleinden aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld voor het uitbrengen van een offerte voor tolk- en vertaaldiensten en/of voor de uitvoering van tolk- en vertaaldiensten. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Dataminimalisatie en opslagbeperking

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Ook zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij diverse technische en organisatorische maatregelen genomen.

Er gelden specifieke eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.  Bovendien wordt er gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren. Alleen de personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn gemachtigd om de persoonsgegevens in te zien.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden. Zodra een dergelijk verlies wordt gemeld, zal er conform ons datalekprotocol zorgvuldig onderzoek plaatsvinden en zullen wij maatregelen treffen om de eventuele gevolgen te minimaliseren. Indien nodig wordt het verlies van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene(n) gemeld.

Om de digitale verwerking van persoonsgegevens optimaal te beveiligen, wordt onze ICT-infrastructuur voldoende beveiligd met een firewall en wordt de antivirussoftware up-to-date gehouden.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het “formulier rechten betrokkenen gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht om verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Cookiebeleid

Verlies van uw persoonsgegevens

AVB Vertalingen heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch van mening bent dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Protection Officer: de heer Diégo Breet, te bereiken via diego.breet@avb.nl.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl